Algemene voorwaarden van XYRALITY GmbH

§ 1 Geldigheid, wezenlijke kenmerken van de aangeboden diensten

 1. XYRALITY GmbH (in het vervolg ook XYRALITY genaamd) biedt verschillende spelen aan ter gebruik, in het bijzonder online spelen en andere spelen die op mobiele apparaten kunnen worden gespeeld. De spellen en hun inhoud evenals de voor het gebruiken van de spellen op het eindapparaat van de gebruiker benodigde software, worden in geen geval geleverd als lichamelijke zaken. Bij de spellen en hun inhoud evenals bij het voor het gebruiken van de spellen op het eindapparaat van de gebruiker benodigde software, gaat het uitsluitend om niet op een lichamelijke gegevensdrager bevindende digitale inhoud. Dit is ook geldig als in de spellen virtuele voorwerpen worden aangeboden, gekocht en geleverd. Ook worden andere diensten en services aangeboden. XYRALITY GmbH vervult deze diensten tegenover de gebruikers van deze spelen uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.
 2. Het gebruik kan in eerste lijn worden bereikt door computers of smartphones op het internet, via telefoon-, ISDN-, DSL-, mobiele telefonie-, UMTS- of een andere gelijkwaardige aansluiting. Daarnaast is het gebruik via verschillende andere internetgeschikte apparaten mogelijk, waarbij de functies en/of de weergave kunnen zijn beperkt. Onderwerp van deze algemene voorwaarden zijn niet eventuele vragen die kunnen worden gesteld in samenhang met de afstand van de aansluitingen evenals de verbinding van de websites en de online spelen en de software van derden (browsers, toegangssoftware), aangezien deze diensten niet worden uitgevoerd door XYRALITY GmbH.

§ 2 Gebruiker

 1. XYRALITY GmbH biedt haar spelen en andere services uitsluitend aan gebruikers in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Het gebruik van spelen en services van XYRALITY GmbH voor kostwinning- of andere zakelijke doeleinden is uitgesloten.
 2. Gerechtigd tot gebruik zijn personen die op het moment van aanmelding voor gebruik 18 jaar of ouder zijn of waarvan de wettelijke vertegenwoordiger heeft ingestemd met het gebruik. De spelregels van de afzonderlijke spelen kunnen bepalen dat personen onder een bepaalde leeftijd ook niet gerechtigd zijn tot gebruik als hun wettelijke vertegenwoordiger heeft toegestemd.
 3. Met de aanmelding voor gebruik van de spelen en/of services garandeert de gebruiker uitdrukkelijk (i) zijn meerderjarigheid en handelingsbekwaamheid of (ii) bij minderjarigen het aanwezig zijn van toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

§ 3 Onderwerp van de overeenkomst, gebruik en wijziging van de spelen en services

 1. XYRALITY GmbH maakt het de gebruikers mogelijk om in het kader van de beschikbare technische en bedrijfsmogelijkheden deel te nemen aan de door haar op het internet, op smartphones of op andere platformen aangeboden spelen en services.
 2. De deelname aan de spelen dient alleen ter amusement.
 3. In de spelen en services houdt XYRALITY bepaalde informatie beschikbaar en maakt het gebruikers mogelijk om informatie en persoonlijke profielen aan te leggen die door andere spelgebruikers, servicegebruikers of derden kunnen worden ingezien. Verder kan de gebruiker van de spelen en services informatie uitwisselen en communiceren met derden.
 4. Het gebruik wordt mogelijk gemaakt doordat XYRALITY de applicatie ter beschikking stelt op de betreffende URL’s van de spelen of services, of software ter beschikking stelt Van geval tot geval maar ook algemeen zal XYRALITY bepaalde of alle spelen in het geheel of afzonderlijke toepassingen die nodig zijn voor het gebruiken van de spelen op het eindapparaat van de gebruiker (client software of applicaties) of binnen de spelen voor het betaald of onbetaald verwerven van aangeboden virtuele voorwerpen als digitale inhoud niet zelf beschikbaar maken of aanbieden. De gebruiker wordt in deze gevallen door XYRALITY naar de betreffende websites of webshops of appstores van de betreffende contractpartner van XYRALITY (hierna derde aanbieder) verwezen of door XYRALITY doorgelinkt naar op de websites of webshops of appstores van de betreffende derde aanbieder, waarop deze o.a. inhoud beschikbaar maken of aanbieden al dan niet tegen betaling.

op verschillende portals als download voor verschillende technische apparaten al dan niet tegen betaling.

 1. Het gebruik van de spelen en services staat alleen open voor personen die vooraf via een registratie een klantaccount (hierna account) hebben aangemaakt. Een account kan in een van de spelen of services van XYRALITY GmbH worden aangemaakt.
 2. De registratie van de gebruiker vindt plaats door het invullen van een formulier en het invoeren van diverse informatie en/of door het starten van een applicatie op een smartphone of computer. Het gebruik van de spelen wordt mogelijk gemaakt vanaf het moment waarop XYRALITY een account heeft aangemaakt voor de gebruiker.
 3. De spelen van XYRALITY bevatten elementen voor interactie tussen spelers. Om een eerlijke concurrentie tussen de spelers mogelijk te maken, zijn de volgende activiteiten niet toegestaan:
  A. Gebruik van multi-accounts:
  Een spel kan meerdere van elkaar gescheiden spelwerelden bevatten. Het is gebruikers verboden meerdere accounts aan te leggen in dezelfde spelwereld.

Gebruik van tools, scripts, bots of andere computerprogramma’s:
Het is gebruikers verboden tools, scripts, bots of andere computerprogramma’s te gebruiken die geschikt zijn om activiteiten in een spel geautomatiseerd uit te voeren. Het gebruik van de spelen van XYRALITY moet door de speler zelf plaatsvinden.

Gebruik van fouten voor eigen voordeel:
Het is verboden bugs en/of fouten in de programmering te benutten voor eigen voordeel.

 1. XYRALITY actualiseert en adapteert de online spelen en diensten doorlopend. De gebruiker heeft uitsluitend de mogelijkheid het betreffende spel of andere diensten te gebruiken in de actuele versie.
 2. De gebruiker heeft geen aanspraak op het heropenen van een account.
 3. De gebruiker heeft geen aanspraak op openbaarmaking van zijn profiel of mededelingen in fora, chats of de spelen van XYRALITY.
 4. De gebruiker kan geen aanspraak maken op instandhouding van de spelen en/of services in de versie op moment van afsluiting van de overeenkomst. XYRALITY GmbH behoudt zich het recht voor de exploitatie van een spel en/of services te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te staken.

§ 4 Overeenkomst voor gebruik van spelen en services – Aanbod en afsluiting van overeenkomst

1. Met het invullen van het registratieformulier geeft de gebruiker een verbindend aanbod voor het afsluiten van een overeenkomst voor gebruik van spelen en services (ook “gebruikersaanvraag”). Daartoe moeten alle als verplicht aangeduide gegevensvelden van het registratieformulier volledig en juist worden ingevuld.

2. De overeenkomst tussen XYRALITY GmbH en de gebruiker komt tot stand met de aanname van de gebruikersaanvraag door XYRALITY GmbH. De aanname kan uitdrukkelijk plaatsvinden of door de eerste vervullinghandeling van XYRALITY GmbH.

Informatie over herroepingrecht

Herroepingrecht
U hebt het recht binnen veertien dagen, zonder opgaaf van reden, deze overeenkomst te herroepen. De herroepingtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van afsluiting van de overeenkomst. Om uw herroepingrecht uit te oefenen, moet u ons 

XYRALITY GmbH

Friedensallee 290

22763 Hamburg – Duitsland

Tel.: +49 (0) 40 – 35 73 001 – 0

Fax: +49 (0) 40 – 35 73 001 – 99

E-mail: widerruf@xyrality.com

middels een duidelijke verklaring (b.v. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvor het bijgevoegde standaard herroepingformulier gebruiken, dat u echter nog moet invullen. 

Voor het in acht nemen van de herroepingtermijn is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingrecht voor afloop van de herroepingtermijn verzend.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief alle leverkosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan omdat u een andere leversoort hebt gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering), onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten aan u berekend vanwege deze terugbetaling.

Als u verlangd hebt dat de door u bestelde services tijdens de herroepingtermijn beginnen, moet u ons een passend bedrag betalen, dat overeenkomt met het aandeel van het tot het moment waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van het uitoefenen van het herroepingrecht met betrekking tot deze overeenkomst, reeds uitgevoerde services in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene services.

Einde van informatie over herroepingrecht 

§ 6 Premium features – Aanbod en afsluiting van overeenkomst

1. De gebruiker heeft de mogelijkheid premium items of functies te verkrijgen tegen betaling van een vergoeding (hierna ook Premium Items of Premium Features). Ook bij deze Premium features en functies draait het uitsluitend om zich niet op een lichamelijke gegevensdrager bevindende digitale inhoud. Bij de afzonderlijke spelen kunnen verschillende premium items of functies worden aangeboden. Welke premium features worden aangeboden tegen welk tarief, welke functies deze hebben en welke vereisten nodig zijn, is te vinden bij het betreffende spel. Bij de te betalen vergoeding kan het, afhankelijk van het concrete premium item of functie en het tarief, gaan om een eenmalige betaling, om het opladen van een tegoed dat in het betreffende spel gebruikt kan worden voor bepaalde functies conform de regels, of om betalingen die voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld dag, week, maand, kwartaal, half jaar, jaar) moeten worden gedaan. De betalingen moeten plaatsvinden met wettelijke betaalmiddelen. Ter uitvoering van het betaalproces kan XYRALITY gebruik maken van de diensten van derden.
Er wordt hiermee nogmaals duidelijk gemaakt dat het bij deze premium items niet gaat om leverbare of geleverde goederen, maar om diensten of services waarmee de gebruiker het betreffende spel op een door hem bepaalde wijze gewijzigd kan voortzetten.

Voor elke aankoop van premium items wordt telkens een afzonderlijke overeenkomst afgesloten tussen XYRALITY en de gebruiker of tussen derden (bv. App Store) en de gebruiker. Voor zover de gebruiker voor de aankoop van premium items een overeenkomst afsluit met derden, garandeert XYRALITY de functionaliteiten die voor het betreffende premium item zijn gedefinieerd in de spelregels van het spel alleen, als

de aankoop van deze premium items via de betreffende derde in het betreffende spel wordt aangeboden door XYRALITY.

De overeenkomst over de aankoop van een premium item is van de zijde van XYRALITY c.q. de zijde der derde tegenover de gebruiker vervuld, op het moment waarop deze over het betreffende premium item kan beschikken in de bestelde hoeveelheid en op de in het betreffende spel voorziene wijze.

 1. De spelen worden constant verder ontwikkeld. XYRALITY GmbH behoudt zich daarom het recht voor te aller tijden nieuwe premium items of functies aan te bieden. In het kader van de aanpassing en verdere ontwikkeling van de spelen behoudt XYRALITY GmbH zich eveneens het recht voor afzonderlijke premium features niet meer aan te bieden en/of ook in de gratis versie aan te bieden. Voor zover de gebruiker reeds voor een in de toekomst liggende periode betalingen heeft verricht voor premium items of functies en hij deze niet kan gebruiken, omdat ze niet meer worden aangeboden en/of ook in de gratis versie beschikbaar zijn, zal XYRALITY GmbH in plaats van deze, naar keuze van de gebruiker, ter vervanging andere premium items of functies aanbieden en/of het voldane bedrag naar ratio van tijd terugbetalen aan de gebruiker. Het staat de gebruiker in dit geval vrij de gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Verdere aanspraken van de gebruiker zijn uitgesloten.
 2. Voor zover betalingen voor bepaalde premium items of functies voor een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd, sluit de gebruiker een abonnement af. Het abonnement wordt verlengd indien de gebruiker niet binnen de termijn opzegt. De looptijden van het abonnement zijn te vinden in het betreffende spel en de beschrijving van het betreffende abonnement.
 3. XYRALITY GmbH is gerechtigd om vooraf een dienstenvergoeding te verlangen voor het gebruik van premium items en functies.
 4. In geval van verzuim is XYRALITY GmbH gerechtigd om rente te verlangen met een hoogte van 5% boven de geldende basisrente. XYRALITY GmbH is bij verzuim gerechtigd de diensten te staken en de accounts van de gebruiker onmiddellijk te blokkeren.
 5. Indien XYRALITY GmbH stornokosten oploopt door schuld van de gebruiker of door een ontbrekende rekening- of credit carddekking van de gebruiker, draagt de gebruiker de daardoor ontstane kosten.
 6. Vorderingen van XYRALITY GmbH kan de gebruiker alleen verrekenen met onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen. De gebruiker kan alleen een terughoudingrecht uitoefenen als zijn tegenvordering berust op dezelfde overeenkomst. Het overdragen van vorderingen van de gebruiker tegen XYRALITY GmbH aan derden is uitgesloten.

§ 7 Looptijd, ontbindende bepaling, opzegging

1. De overeenkomsten voor gebruik van spelen en services worden voor onbepaalde tijd aangegaan tussen de gebruiker en XYRALITY, voor zover in het concrete aanbod niks anders is bepaald. Voor zover geen termijn is afgesproken betreffende een concreet aanbod, hebben beide partijen te allen tijde een gewoon opzeggingsrecht per het einde

van de volgende kalendermaand op moment van de opzegging. Dit geldt ten gunste van XYRALITY in het bijzonder ook voor het geval een spel wordt gestaakt.

Indiende gebruiker tijdens een samenhangende periode van 36 maanden een account dat is ingericht voor een door XYRALITY aangeboden spel, niet gebruikt voor deelname aan het spel, is de aan deze account ten grondslag liggende overeenkomst (overeenkomst voor gebruik van spelen en services conform voorgaande § 4) opgezegd met ingang per de laatste dag van de 36e maand, zonder dat hiertoe een opzegging nodig is. De speler wordt over de opzegging van de overeenkomst geïnformeerd per e- mail aan het door hem als laatste aan XYRALITY bekend gemaakte e-mailadres. De speler kan binnen 14 dagen van XYRALITY verlangen dat XYRALITY de waarde van evt. in de betrokken account bij opheffing van de overeenkomst aanwezige premium items of functies in de zin van § 6 al. 1 overdraagt op een ander account van dezelfde gebruiker.

 • De overeenkomsten over de aankoop van premium items kunnen vanaf het moment waarop de overeenkomst door beide zijden volledig is vervuld (vanaf betaling van de vergoeding en het beschikbaar stellen van de betreffende premium items in de bestelde hoeveelheid) niet meer worden opgezegd.
 • In geval van een abonnement wordt de overeenkomst automatisch verlengd. Dit geldt niet als de gebruiker opzegt met een termijn van 14 dagen voor het einde van de looptijd.
 • Voor een gewone opzegging is geen opgaaf van redenen nodig.
 • Het recht der partijen tot opzegging te allen tijde wegens gegronde reden met onmiddellijke werking, blijft onberoerd en bestaat altijd zolang de op te zeggen schuldverhouding bestaat.
  XYRALITY GmbH is in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gerechtigd tot opzegging wegens gegronde reden met onmiddellijke werking:

a) b) c) d) e)

f)

g) h) i)

bij het gebruik van multi-accounts in één speelwereld (zie § 3.7.A);
bij het gebruik van geautomatiseerde tools en scripts (zie § 3.7.B);
bij het gebruik van fouten voor eigen voordeel (zie § 3.7.C);
als foute informatie is gegeven bij aanmelding of betalingsprocessen;
als de gebruiker achterstand heeft opgelopen met het betalen van vergoedingen en ondanks twee aanmaningen niet betaald;

als de gebruiker opzettelijk in strijd handelt met de wetgeving, de spelregels en/of gebruikersregels voor de spelen of services en ondanks een aankondiging het vergrijp niet staakt; bij zwaarwegende vergrijpen is een aankondiging overbodig als het niet billijk is dat XYRALITY GmbH de overeenkomst aanhoudt.
als de gebruiker handelt in strijd met het strafrecht;
als de gebruiker het spel of de services voor kostwinningdoeleinden gebruikt; als de gebruiker het account van een andere gebruiker tegen diens wil in gebruikt.

7. In geval
gegronde reden met onmiddellijke werking, is XYRALITY GmbH gerechtigd een bedrag te verlangen ter hoogte van 75% van alle vergoedingen die de gebruiker had

van een door XYRALITY GmbH gerechtigd uitgesproken opzegging vanwege

moeten betalen bij een gelijktijdige tijdige opzegging tijdens de looptijd van de overeenkomst (in het bijzonder voor reeds bestelde premium features). Het recht van de gebruiker om aan te tonen dat er geen of een wezenlijk kleinere schade is ontstaan, blijft onberoerd.

8. Als in het betreffende spel de mogelijkheid van opzegging niet aan een bepaalde vorm gebonden is, moet de opzegging in tekstvorm plaatsvinden. Dit is toegestaan door e- mail.

De buitengewone opzegging moet steeds schriftelijk en onder opgaaf van reden plaatsvinden.

§8 Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de communicatiemogelijkheden (in het bijzonder discussiefora, chat, commentaarfuncties) op de XYRALITY-internetpagina’s en binnen de door XYRALITY aangeboden spelen

 1. XYRALITY kan de gebruiker op de XYRALITY-internetpagina’s verschillende communicatiemogelijkheden (in het bijzonder discussiefora, chats, blogs, gastboeken, commentaarfuncties en dergelijke) ter beschikking stellen voor eigen inhoud en bijdragen, die de gebruiker in het kader van de daadwerkelijke beschikbaarheid mag gebruiken. XYRALITY stelt in zoverre uitsluitend de technische mogelijkheden ter beschikking voor informatie-uitwisseling. Er bestaat echter geen aanspraak op beschikbaar stellen van dergelijke communicatiemogelijkheden.
 2. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem ingebrachte inhoud en bijdragen en verplicht zich ertoe XYRALITY volledig vrij te stellen van aanspraken van derden. XYRALITY maakt zich de door de gebruiker geplaatste inhoud uitdrukkelijk niet eigen. De gebruiker geeft XYRALITY echter het duurzame, onherroepelijke en niet uitsluitende recht tot gebruik van de door hem geplaatste inhoud en bijdragen. XYRALITY wijst erop dat XYRALITY geen actieve controle uitvoert van de geplaatste inhoud. Er vindt echter steekproefsgewijze controle plaats. Bovendien heeft elke gebruiker de mogelijkheid inhoud die vermoedelijk in strijd is met de wet te melden aan XYRALITY. XYRALITY zal dan zo snel mogelijk reageren en de gemelde inhoud indien noodzakelijk bewerken of verwijderen.
 3. Het is de gebruiker verboden om op de XYRALITY-internetpagina’s en in het bijzonder in het kader van de hierop beschikbare communicatiemogelijkheden, inhoud openbaar te maken of te verspreiden die
  • a)  in strijd is met de geldende wetgeving, in strijd is met de bepalingen of goede zeden;
  • b)  inbreuk maakt op merken, patenten, gebruiks- of smaakmodellen, auteursrechten, handelsgeheimen of andere rechten van derden;
  • c)  een obsceen, racistisch, geweld verheerlijkend, pornografisch, de jeugd in gevaar brengend, of op andere wijze de ontwikkeling van kinderen en jongeren in gevaar brengend of schadend karakter heeft;
  • d)  een beledigend, hinderend of lasterlijk karakter heeft;
  • e)  kettingbrieven of sneeuwbalsystemen bevat;
  • f)  onjuist de indruk wekt door XYRALITY beschikbaar gesteld te zijn of
   ondersteund te worden;
 4. g)  persoonlijke gegevens van derden als onderwerp heeft zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 5. h)  een commercieel, in het bijzonder wervend, karakter heeft.
 6. Het benoemen van internetsites, bedrijven of productnamen is alleen toegestaan voor zover dit niet voor reclamedoeleinden plaatsvindt.
 7. Alle gebruikers van de op de XYRALITY-internetpagina’s en in de spelen beschikbaar gestelde communicatiemogelijkheden, zijn verplicht een acceptabele woordkeus te gebruiken. Smadende kritiek of aanvallen op personen op een geringschattende manier moeten worden nagelaten.
 8. Behoudens overige rechten volgens deze gebruiksvoorwaarden heeft XYRALITY het recht om inhoud en bijdragen die deze regels schenden, te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Bovendien heeft XYRALITY het recht om gebruikers die in strijd handelen met deze regels, volledig of tijdelijk uit te sluiten van het verdere gebruik van de online spelen, XYRALITY-internetpagina’s en overige diensten en services.

§ 9 Gevolgen van een plichtsverzaking

 1. XYRALITY is niet aansprakelijk voor schades die resulteren uit een plichtsverzaking door de gebruiker.
 2. Behoudens alle overige wettelijke of contractuele rechten kan XYRALITY naar eigen inzicht de volgende maatregelen toepassen als een gebruiker opzettelijk in strijd handelt met wettelijke voorschriften, rechten van derden, deze gebruiksvoorwaarden of de

telkens toepasselijke aanvullende bepalingen en spelregels:

 1. Wijzigen of verwijderen van inhoud;
 2. Waarschuwen van een gebruiker;
 3. Openbaar maken van het verkeerde gedrag in het betreffende online spel onder
  bekendmaking van de gebruikersnaam;
 4. Tijdelijk of blijvend blokkeren van een gebruiker voor afzonderlijke of alle
  online spelen en inhoud van de XYRALITY-internetpagina’s;
 5. Uitsluiten van een gebruiker;
 6. Uitspraak van een tijdelijk of blijvend virtueel huisverbod in geval van een
  overtreding of;
 7. Termijnloos opzeggen van de gebruikersovereenkomst.

3. Als een gebruiker is geblokkeerd of uitgesloten, mag hij zich niet opnieuw aanmelden zonder voorafgaande toestemming van XYRALITY. Er bestaat geen aanspraak op opheffing van een blokkering, een uitsluiting, een virtueel huisverbod of een andere maatregel.

§ 10 Aansprakelijkheidsbeperking

1. De gebruiker is zelf en volledig aansprakelijk tegenover derden bij een door hem veroorzaakte schending van de rechten van deze derden. De gebruiker verplicht zich ertoe XYRALITY alle schade te vergoeden die ontstaat uit het niet naleven van de plichten die voortkomen uit deze gebruikvoorwaarden. De gebruiker stelt XYRALITY vrij van alle aanspraken die andere gebruikers of andere derden doen gelden tegen XYRALITY vanwege inbreuk op hun rechten door inhoud die door de gebruiker is geplaatst of vanwege inbreuk op andere verplichtingen. De gebruiker neemt hierbij ook

de kosten op zich voor de noodzakelijke rechtsverdediging van XYRALITY inclusief alle gerechts- en advocaatkosten. Dit geldt niet voor zover de schending van het recht niet aan de gebruiker te wijten is.

 1. De aansprakelijk van XYRALITY, onverschillig uit welke rechtsgrond, uit contractuele plichtsverzaking of ongeoorloofde handeling, is afsluitend gericht volgens de volgende regelingen:

a)  Voor zover XYRALITY de betreffende aansprakelijkheid oproepende dienst gratis volbrengt, is XYRALITY alleen aansprakelijkheid voor opzettelijkheid en grove nalatigheid.

b)  Bij betaalde diensten is XYRALITY aansprakelijk voor opzettelijkheid en grove nalatigheid evenals, in het geval van persoonlijk letsel, onbeperkt voor lichte nalatigheid echter alleen bij schending van contractuele verplichtingen, bij vertraging en niet levering door toedoen van XYRALITY. De aansprakelijkheid bij schending van een dergelijke contractuele plicht is beperkt tot de contractueel typische schade waarmee XYRALITY bij het afsluiten van de overeenkomst op basis van de op dat moment bekende omstandigheden, rekening had moeten houden. “Contractuele plichten” in de voorafgaande zin, zijn die plichten die de juiste uitvoering van de overeenkomst en het bereiken van diens doel mogelijk maken en op welke naleving de gebruiker mag vertrouwen.

c)  XYRALITY is niet aansprakelijk voor storingen binnen het dienstennet waaraan XYRALITY niet schuldig is.

d)  XYRALITY is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens met inachtneming van de voorgaande alinea als dergelijk verlies niet onvermijdelijk was geweest door geschikte gegevensbeveiligingsmaatregelen van de zijde van de gebruiker.

 1. De voorstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van het aannemen van uitdrukkelijke garanties door XYRALITY, in het geval van kwade trouw, en voor schade met de dood, lichamelijk letsel of gezondheidsletsel tot gevolg, evenals in het geval van in de weg staande dwingende wettelijke regelingen.

§ 11 Gegevensbescherming

 1. Persoonlijke gegevens van de gebruiker worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover de gebruiker hiermee ingestemd heeft en voor zover de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming (BDSG), de Duitse wetgeving inzake telemedia (TMG) en andere rechtsvoorschriften dit voorschrijven of toestaan.
 2. Bijzonderheden zijn bepaald in de XYRALITY verklaring inzake gegevensbescherming

§ 12 Apple App Store – extra regeling voor software en gegevens die via de App Store van Apple Inc. worden gekocht

De volgende bepalingen en regelingen van deze § 12 gelden extra bij de verdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, in afzonderlijke gevallen eventueel bij bestaande licentie- en garantievoorwaarden, evenals de verklaring inzake gegevensbescherming van XYRALITY GmbH, speciaal met betrekking tot software evenals gegevens die de gebruiker via de App Store van Apple Inc. of een andere bij het Apple-concern behorende onderneming (in het vervolg: “Apple”) ter beschikking worden gesteld.

1. Met de effectieve opname van de algemene voorwaarden van XYRALITY in de overeenkomst voor gebruik van spelen en services, erkent de gebruiker dat Apple in het

hiervoor aangegeven geval als derde partij deelneemt aan de betreffende overeenkomst (betreffende de aankoop van software en gegevens van Apple) en daardoor ook gerechtigd is de in deze alinea getroffen afspraken in eigen naam geldend te maken bij de gebruiker.

 1. De licentie voor het gebruik van de via Apple gekochte software of gegevens is niet overdraagbaar en staat het gebruik van deze software of gegevens alleen toe op een iOS- product (bv. iPhone, iPod Touch of iPad) die in het bezit is of onder de controle staat van de gebruiker. De licentie voor het gebruik van de via Apple gekochte software of gegevens geeft de gebruiker in het overige alleen het recht om deze software of gegevens te gebruiken in de omvang die de gebruiker toegestaan is op grond van de door hem erkende gebruiksvoorwaarden van Apple.
 2. Aanspraken met betrekking tot de fabricage of het in stand houden van in een afzonderlijk geval verzekerde eigenschappen of functionaliteiten, kunnen in principe alleen geldend gemaakt worden tegenover XYRALITY. In het overige gelden in de verhouding tussen de gebruiker en XYRALITY de bepalingen van § 6 al. 1 van deze algemene voorwaarden ook met betrekking tot de van Apple gekochte software of gegevens.
 3. Indien de gebruiker in een afzonderlijk geval rechtstreeks aanspraken kan maken tegenover Apple, zijn deze aanspraken beperkt tot een vergoeding van de koopprijs.
 4. Apple heeft tegenover de gebruiker geen verplichting om onderhouds- of supportdiensten te vervullen in verbinding met de software of de gekochte gegevens. Apple is tegenover de gebruiker ook niet aansprakelijk voor vorderingen op grond van wettelijke regelingen met betrekking tot productaansprakelijkheid, gebruikersbescherming of vergelijkbare wettelijke regelingen en eveneens niet in geval van inbreuk op het intellectueel eigendom.
 5. Apple is ook niet aansprakelijk in gevallen waarin de bij Apple gekochte software of gegevens of hun gebruik het auteursrecht of andere rechten van derden schenden.
 6. De gebruiker zal op verzoek en naar besten weten, bevestigen dat hij i) niet ingezetene is van een land waartegen de Verenigde Staten een embargo hebben afgekondigd of dat door de Verenigde Staten wordt gezien als een land dat terrorisme ondersteunt, ii) dat hij niet onderworpen is aan door de regering van de USA afgekondigde beperkingen.

§ 13 Slotbepalingen

 1. Aankondigingen en verklaringen die de gebruiker tegenover XYRALITY GmbH moet afgeven, moeten schriftelijk plaatsvinden, ook het veranderen op opheffen van de verplichting tot schriftvorm. Iets anders geldt alleen als in afzonderlijke gevallen een andere vorm (bv. tekstvorm) is bepaald of overeengekomen.
 2. Plaats van handeling is de Vrije en Hanzestad Hamburg (Duitsland). Voor het geval dat de gebruiker na afsluiting van de overeenkomst zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfsplaats verplaatst buiten de Bondsrepubliek Duitsland naar het buitenland, zijn de rechtbanken van de Vrije en Hanzestad Hamburg (Duitsland) bevoegd. Dit laatste geldt ook als de woonplaats of gewoonlijke verblijfsplaats van de gebruiker op moment van instelling van de vordering niet bekend is.
 3. Voor de door XYRALITY GmbH op basis van deze algemene voorwaarden afgesloten overeenkomsten en voor de hieruit volgende aanspraken van welke aard ook, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldig, met uitsluiting van de bepalingen van het volledige VN-kooprecht over de koop van roerende goederen en onder uitsluiting van het Duitse internationale privaatrecht.
 4. Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst onwerkzaam zijn of worden, beroert dit niet de werkzaamheid van de overige bepalingen.

Hamburg, 13-06-2014

XYRALITY GmbH Friedensallee 290 22763 Hamburg Duitsland

Tel.: +49-40 – 35 73 001 – 50 Fax: +49-40 – 35 73 001 – 99

Bedrijfsleiders: Sven Ossenbrüggen Handelsregister Hamburg HRB 115332 Identificatienummer voor omzetbelasting: DE 274 189 349